Heartless

25 tekstów – auto­rem jest Hear­tless.

Człowiek jest ok­rutną istotą...
Cho­ciaż pęka mu ser­ce- to wciąż czu­je głód,
Cho­ciaż cier­pi- czu­je się śpiący
I choć spra­wia mu to ból, wciąż je i i śpi spokojnie.
Nie umie so­bie wy­baczyć, dla­tego sta­je się to co­raz bar­dziej bo­les­ne, jed­nak to wszys­tko do­wodzi że żyje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2011, 21:40

Muszę wy­ruszyć w podróż w poszu­kiwa­niu duszy.
Na wschód- miej­sce gdzie rodzi się no­wy dzień. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 stycznia 2011, 23:32

Gdy pot­kniesz się na uli­cy będziesz krwawić,
Gdy pot­kniesz się w życiu będziesz płakać. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 grudnia 2010, 08:40

Płacz to krwa­wienie serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 grudnia 2010, 20:03

Deszcz

Za ok­nem deszcz,
ma­luje mi kra­ty na oknie
Zam­knięta w więzieniach umysłu,
w klat­ce stworzo­nej przez świat
Sa­mot­ność jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 listopada 2010, 17:11

Bez przy­jaźni człowiek byłby ni­kim, byłby pus­ty, bez siły. Przy­jaźń jest pa­liwem, który na­pełni pus­ty bak, da siły i poz­wo­li jechać dalej. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 października 2010, 07:47

Siedzę po uszy w gównie i na­wet nie czuję jak ono śmierdzi... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 października 2010, 22:13

Doszłam do wnios­ku, że sko­ro cały świat się na mnie wy­pina, to ja nie mam za­miaru całować go w dupę i też się na niego wypnę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 października 2010, 06:24

Wy­palam się od środ­ka. Mój płomień po­woli gaśnie, a mnie na­wet nie stać na zapałki.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 21 września 2010, 18:48

Cier­pienie ducho­we jest gor­sze niż fi­zyczne. Gdyż na ból fi­zyczny weźmiesz ja­kieś środ­ki uśmie­rzające i mi­nie. A na ból duszy nie ma le­kar­stwa, nie ma na­wet ta­kiej ilości "kle­ju", który nap­ra­wiłby Two­je złama­ne serce. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 kwietnia 2010, 19:44
Heartless

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Heartless

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność